xero
Cyfrifyddu arlein ar gyfer busnesau bach.
Mae'n glyfar. Mae'n syml.
Mae'n ddiogel.
Mae'n rhwydd!

Gwybodaeth am LHP

Mae fwyfwy o’n cleientiaid yn edrych arnom fel ymgynghorwyr busnes ac yn ymddiried ynom i roi’r cyngor gorau posib iddynt.  Fodd bynnag, yn eithaf aml, ni fydd y wybodaeth ariannol sydd ganddynt yn gywir nac yn gyfoes.

Mae nifer o fusnesau yn dal i ddefnyddio meddalwedd SAGE neu QuickBooks, ond mae’r rhain yn araf, ac oherwydd natur gymhleth y pecynnau hyn, nid ydynt yn gallu rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen, pan fydd ei hangen.    

Mae LHP felly yn gweithio mewn partneriaeth gyda XERO, y diweddaraf mewn meddalwedd cyfrifyddu cwmwl, er mwyn cynnig dull unigryw a hawdd i’w ddefnyddio i’n cleientiaid ar gyfer rheoli eu materion ariannol.

LHP yw un o’r cwmnïau cyfrifyddu cyntaf yn Ne Orllewin Cymru i ennill statws Arian Xero, sy’n brawf o’u hymrwymiad i gyflwyno syniadau gwreiddiol er mwyn helpu i ddiwallu anghenion ariannol eu cleientiaid.  Mae LHP hefyd yn Ymgynghorwyr Xero Ardystiedig sy’n golygu bod pob un o’n tîm, hyd yn oed y cyfarwyddwyr, Matthew ac Eirian, wedi’u hyfforddi i ddefnyddio Xero, ac yn ei ddefnyddio’n helaeth. Mae datblygu perthynas dda â’n cleientiaid yn destun balchder i ni fel tîm, felly pan fyddwch yn cysylltu â ni, gallwch fod yn si?r y byddwch yn siarad â rhywun sy’n eich adnabod chi ac yn deall eich busnes.

Mae pob un o’n staff a’n cleientiaid sy’n defnyddio Xero yn dwlu arno!

Ers i LHP lansio Xero, mae ein cleientiaid wedi cymryd ato.  Waeth beth yw natur eich busnes, gellir teilwra Xero at eich anghenion chi.  Ond y peth pwysicaf yw bod gan ein cleientiaid yn awr wybodaeth amser real ar flaen eu bysedd, unrhyw fan yn y byd.  Mae pob un o’n staff a’n cleientiaid sy’n ei ddefnyddio yn dwlu ar Xero. Meddalwedd yfory heddiw.

Sut y gall xero wella eich busnes

Gwyliwch yr arddangosiad hwn i ddysgu mwy am sut y gall xero wella eich busnes, a gweld yr holl nodweddion arbennig y gallwch eu defnyddio i arbed amser, rheoli eich llif arian a hwyluso’r gwaith o gadw cyfrifon a chyfrifyddu.