xero
Cyfrifyddu arlein ar gyfer busnesau bach.
Mae'n glyfar. Mae'n syml.
Mae'n ddiogel.
Mae'n rhwydd!

Telerau ac Amodau

Wrth ymweld â thudalennau Gwe Fyd Eang Cwmni Cyfrifwyr LHP (LHP), rydych yn derbyn y telerau canlynol. Ni ddylech ymweld â’n tudalennau gwe oni bai eich bod yn derbyn y telerau hyn. Mae’r hawlfraint i’r cynnwys ar dudalennau Gwe Fyd Eang LHP yn eiddo i LHP. Cedwir pob hawlfraint.

Ni chaniateir atgynhyrchu, trosglwyddo, dosbarthu neu storio’r cynnwys, naill ai’n gyfan neu’n rhannol drwy unrhyw ddull heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan LHP, ac eithrio yn unol â’r caniatâd canlynol.  Mae LHP yn caniatáu i chi storio ar eich cyfrifiadur neu argraffu copïau o ddarnau o’r tudalennau hyn at eich defnydd personol yn unig.  

Darperir cynnwys tudalennau Gwe Fyd Eang LHP ‘fel y mae’. Heblaw am yr hyn sy’n ofynnol dan gyfraith berthnasol, ni roddir gwarant o unrhyw fath, boed datganedig neu ymhlyg, ynghylch cywirdeb, dibynadwyedd na chynnwys y tudalennau. Mae LHP yn cadw’r hawl i ddiwygio’r tudalennau neu wrthod mynediad iddynt ar unrhyw adeg.  Gall y prisiau a nodir ar ein gwefan newid yn ddirybudd.

Nid yw LHP yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddeunydd a grëwyd neu a gyhoeddwyd gan drydydd parti y mae modd ei gyrchu drwy ddolen o’n gwefan ni.

Drwy gyflwyno deunydd i unrhyw un o’n gweinyddwyr, er enghraifft drwy e-bost neu drwy dudalennau Gwe Fyd Eang, rydych yn derbyn y telerau canlynol.  Rydych yn cyflwyno’r deunydd gan wybod y gallwn ei gyhoeddi. Rydych yn gwarantu bod y deunydd yn addas i’w gyhoeddi.  Rydych yn cytuno i’n digolledu ni os bydd unrhyw drydydd parti yn dwyn achos yn ein herbyn mewn perthynas â’r deunydd a gyflwynir gennych.  Rydych yn cytuno i beidio â dwyn achos yn ein  herbyn ni mewn perthynas â deunydd a gyflwynir gennych chi.  Drwy gyflwyno deunydd rydych yn gwarantu eich bod yn derbyn y gallai LHP gyhoeddi’r deunydd.

Datganiad Preifatrwydd Cwmni Cyfrifwyr LHP

Mae LHP wedi llunio’r datganiad preifatrwydd hwn i adlewyrchu ein hymrwymiad i breifatrwydd.   Mae’r canlynol yn dangos ein arferion casglu a dosbarthu gwybodaeth ar gyfer gwefan Cwmni Cyfrifwyr LHP.

Defnyddir eich cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP) i gasglu gwybodaeth ddemograffig fras.

Mae ffurflen gofrestru ein gwefan yn gofyn i ddefnyddwyr am eu manylion cyswllt (megis enw a chyfeiriad e-bost).  Rydym yn defnyddio manylion cyswllt cleientiaid o’r ffurflen gofrestru i anfon gwybodaeth am ein cwmni i’r defnyddiwr.  Defnyddir manylion cyswllt y cleient hefyd i gysylltu â’r ymwelydd fel y bo angen.

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni cyswllt i wefannau eraill.  Nid yw LHP yn gyfrifol am arferion preifatrwydd na chynnwys y gwefannau hynny.

Sut y gall xero wella eich busnes

Gwyliwch yr arddangosiad hwn i ddysgu mwy am sut y gall xero wella eich busnes, a gweld yr holl nodweddion arbennig y gallwch eu defnyddio i arbed amser, rheoli eich llif arian a hwyluso’r gwaith o gadw cyfrifon a chyfrifyddu.